^ Back to Top

Zespół Szkół Publicznych w Mrozach

Rekrutacja do gimnazjum

Ruszyła rekrutacja do Publicznego Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCIW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W MROZACH

NA ROK SZKOLNY2016/2017

Lp.

Rodzajczynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku oprzyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych poduwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.04.– 28.06. 2016
11.04.10.05.2016 (gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem sportowym)
2. Przeprowadzenie próbsprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt 3 i ust.4 ustawy 17.05.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowaw art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 23.05.2016 do godz. 15.00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 24-28.06.2016 do godz. 15.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy do 30.06.2016r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych do 15.07.2016r. do godz. 15.00
7. Potwierdzenieprzez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum 18-19.07.2016 r. do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.07.2016r. do godz. 15.00

 

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Wniosek dla kandydatów z obwodu


Wniosek dla knadydatów spoza obwodu


Wniosek do oddziału sportowego


Oświadczenie rodziców do oddziału sportowego